Servicevoorwaarden

Servicevoorwaarden

1. Algemeen

1.1. Deze Algemene Voorwaarden en de Bijlagen (“Overeenkomst”) zijn van toepassing op alle aanbiedingen tot verkoop en verkoop van producten en diensten door Andy BV, met ondernemingsnummer BE 1010.377.041 (“Andy”).

1.2.Andy en de Klant kunnen individueel de "Partij" worden genoemd en gezamenlijk de "Partijen".

1.3. Deze Overeenkomst beschrijft de rechten en verplichtingen van de Partijen met betrekking tot de aankoop en verkoop van de producten en diensten via de website van Andy, toegankelijk op andy.be (“de Website”).

1.4. De algemene en/of andere voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing, ook al bepalen deze bepalingen dat deze als enige van toepassing zijn.

1.5. Andy kan deze Overeenkomst van tijd tot tijd wijzigen, behoudens eenvoudige schriftelijke kennisgeving, met dien verstande dat de gewijzigde versie alleen van toepassing zal zijn op toekomstige verkopen.

1.6. Als de Klant vragen of opmerkingen heeft over deze Overeenkomst, kan hij contact opnemen met Andy op het volgende adres: E-mail: hallo@andy.be

2) Toepassing

2.1. De Klant gaat deze Overeenkomst aan en de verkoop wordt voltooid door het aanbod van Andy te aanvaarden. De acceptatie vindt plaats als onderdeel van het bestelproces.

2.2. Het plaatsen van een bestelling op de Website vereist de onvoorwaardelijke en ondubbelzinnige aanvaarding van deze Overeenkomst door de Klant.


3) Beschikbaarheid van producten en diensten

3.1. De producten en diensten en hun prijzen zijn geldig zoals weergegeven op de Website, binnen de grenzen van beschikbaarheid en onder voorbehoud van eventuele daarin vermelde voorwaarden.

3.2. In het geval dat de onbeschikbaarheid wordt vastgesteld en meegedeeld nadat Andy de betaling van de Klant heeft ontvangen, zal Andy bij annulering de betaalde bedragen onmiddellijk terugbetalen via hetzelfde betaalmiddel. De Klant wordt hiervan per e-mail op de hoogte gesteld. De termijn die nodig is voor de terugbetaling is afhankelijk van de betaalmethode die de Klant heeft gebruikt.

4) Prijs en betaling

4.1. De prijzen die op de Website staan ​​vermeld zijn in EUR en inclusief BTW en servicekosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

4.2. De transportkosten zijn niet inbegrepen in de prijs van de producten en diensten. Afhankelijk van het afleveradres wordt dit apart in rekening gebracht en vermeld op de Website.

4.3. De aankopen kunnen online worden betaald met een bankpas of creditcard. De bankrekening van de Klant wordt gedebiteerd na bevestiging van de aankoop en de betaling is pas effectief nadat de bank van de Klant Andy toestemming heeft gegeven. Indien de bank van de Klant de betaling weigert, wordt de bestelling automatisch geannuleerd.

4.4. De Klant garandeert dat hij bevoegd is om online betalingen uit te voeren met behulp van een debetkaart of creditcard, of op enige andere hierboven beschreven manier, en dat er voldoende saldo op de aan de bankrekening gekoppelde bankrekening staat om alle kosten die voortvloeien uit de transactie te dekken.

4.5. Elke klacht met betrekking tot een factuur moet binnen de acht (8) werkdagen na ontvangst per aangetekende brief met bewijs van levering, met vermelding van de datum en het nummer van de factuur, aan Andy worden gericht. Na het verstrijken van deze termijn wordt de factuur beschouwd als definitief aanvaard door de Klant en wordt geen enkele klacht meer in aanmerking genomen. Een klacht kan in geen geval een opschorting van betaling rechtvaardigen. Het voorgaande doet geen afbreuk aan de dwingende rechten indien de Klant als consument handelt, onder het toepasselijk recht.

5) Levering

5.1. De bestellingen worden geleverd op het door de Klant opgegeven afleveradres.

5.2. Andy zal zijn uiterste best doen om de bestellingen te leveren. Niettemin kan Andy niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging van de bestellingen.

5.3. Het risico verbonden aan het door de Klant gekochte product gaat over op de Klant op het moment dat hij het product ontvangt. Het eigendom van het product gaat over op de Klant na volledige betaling van de prijs van het product.

5.4.Andy streeft ernaar om de bestelling binnen de kortst mogelijke tijd te verwerken. De leveringstermijn van dertig (30) dagen na het sluiten van de koop is een streefdatum en louter indicatief. Andy kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertraging in de levering van de producten, noch voor de schade die zou kunnen voortvloeien uit een laattijdige levering.

5.5. Indien het/de product(en) niet binnen dertig (30) dagen na de bevestiging van de verzending op het afleveradres is/zijn afgeleverd, dient de Klant binnen zeven (7) werkdagen na het verstrijken van deze termijn van 30 dagen contact op te nemen met Andy. Na het verstrijken van voornoemde termijn van 7 werkdagen zijn klachten niet meer ontvankelijk.

6) Aansprakelijkheid

6.1. Voor zover toegestaan ​​door de wet, is de aansprakelijkheid van Andy beperkt tot de bedragen die de Klant daadwerkelijk voor de producten heeft betaald.

6.2. Voor zover toegestaan ​​door de wet, zal Andy onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk zijn, zowel contractueel als buitencontractueel, voor indirecte schade, zoals (maar niet beperkt tot) productieverlies, winstderving, omzetverlies, verlies van zaken, verlies van gegevens, verlies van goodwill of kansen, of enig ander indirect verlies of gevolgschade.

6.3. Er geldt geen aansprakelijkheidsbeperking in geval van fraude, opzet, grove nalatigheid, overlijden of persoonlijk letsel.

7) Overmacht

7.1. Andy is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door niet-nakoming of vertraging in de nakoming van zijn verplichtingen in geval van overmacht, zoals (maar niet beperkt tot) verstoring of stopzetting van transport-, post- of communicatiediensten, overstromingen of brand.

8) Intellectuele eigendomsrechten

8.1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, blijft elke Partij de eigenaar van haar intellectuele eigendomsrechten. Andy behoudt zich uitdrukkelijk alle intellectuele eigendomsrechten voor, met inbegrip van eventuele patenten, handelsmerken, handelsnamen, auteursrechten, tekeningen, modellen en knowhow die zijn exclusieve eigendom zijn en blijven.

8.2. De verkoop van een product of dienst zal nooit resulteren in de overdracht van welk intellectueel eigendomsrecht dan ook aan de Klant.

8.3. De Klant mag de naam, het logo of andere herkenningstekens van Andy niet gebruiken voor reclame- of publiciteitsdoeleinden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Andy.


9) Diversen

9.1. Geen enkele versoepeling, verdraagzaamheid, vertraging of toegeeflijkheid door Andy bij het afdwingen van de bepalingen en voorwaarden van de Overeenkomst of het verlenen van tijd door Andy zal de rechten van Andy hieronder schaden, aantasten of beperken, noch zal enige afstandsverklaring door Andy van enige schending hiervan fungeren als een afstand doen van elke volgende of voortdurende schending hiervan.

9.2. De bepalingen van de Overeenkomst en eventuele bijlagen hierbij, zoals van tijd tot tijd van kracht volgens de voorwaarden ervan, vormen de gehele overeenkomst tussen de Partijen. Alle voorwaarden in de inkooporders, facturen, bevestigingen of andere formulieren van de Klant die inconsistent zijn met of afwijken van de voorwaarden van de Overeenkomst, zijn nietig en hebben geen effect.

9.3. Indien een bepaling in de Overeenkomst nietig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Overeenkomst volledig van kracht. De ongeldige bepaling(en) zullen worden vervangen door een andere bepaling die zo dicht mogelijk in de buurt komt van de bedoeling van de genoemde bepaling, voor zover wettelijk toegestaan.

9.4. Als er een conflict bestaat tussen de voorwaarden van de Overeenkomst en een Bijlage bij deze Overeenkomst, prevaleert de Bijlage.

9.5. Andy behoudt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren van een Klant waarmee een geschil bestaat of in het verleden een geschil is ontstaan.

10) Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

10.1. Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België, met uitzondering van het Verdrag inzake de Internationale Verkoop van Goederen (CISG).

10.2. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst is onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Brussel (België), behalve in het geval van consumenten, waarvoor de rechtbank van de woonplaats van de consument bevoegd is. Daarnaast kunnen geschillen voor online beslechting worden voorgelegd aan het Online Dispute Resolution-platform van de Europese Commissie (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show).

BIJLAGE A – SPECIFIEKE BEPALINGEN BETREFFENDE KLANTEN DIE HANDELEN IN EEN PROFESSIONELE HOEDANIGHEID

 1. Deze Bijlage A is uitsluitend van toepassing indien Klant handelt in een professionele hoedanigheid bij de aankoop van de producten en diensten via de Website. In dit geval wordt de Overeenkomst beheerst door Boek XII van het Belgische Wetboek van Economisch Recht.
 2. De artikelen XII.6, §1, 8°, de artikelen XII.7, §1, XII.8 en XII.9 van het Wetboek van Economisch Recht zijn niet van toepassing indien de Klant geen consument is (business-to-business relatie).

BIJLAGE B – SPECIFIEKE BEPALINGEN BETREFFENDE KLANTEN DIE CONSUMENTEN ZIJN

 1. Deze Bijlage is uitsluitend van toepassing indien de Klant handelt als consument bij de aankoop van de producten en diensten via de Website. Een dergelijke aankoop vormt een overeenkomst op afstand zoals gedefinieerd in artikel I.8.13° van het Wetboek van Economisch Recht.
 2. Om de Overeenkomst te vergemakkelijken, moet de Klant de volgende gegevens aan Andy doorgeven voordat hij producten of diensten via de Website koopt: e-mailadres, titel, achternaam, naam, geboortedatum, e-mailadres en precieze plaats van levering. De Klant moet ook bevestigen dat hij ouder is dan 18 jaar om de Overeenkomst aan te gaan.
 3. De Klant moet de Overeenkomst aanvaarden als onderdeel van het bestelproces en de verkoop komt tot stand nadat de Klant zijn bestelling bevestigt door op de bestelknop “bestellen” te klikken. Alvorens zijn bestelling te bevestigen, heeft de Klant de mogelijkheid om eventuele fouten bij de gegevensinvoer te identificeren en te corrigeren. De Klant ontvangt een bevestiging van zijn bestelling en de verzending ervan op het door de Klant meegedeelde e-mailadres.
 4. De Overeenkomst kan in de volgende talen worden gesloten: Alleen Engels.
 5. Elke levering wordt aangekondigd in een e-mail met daarin de factuur van de Klant. Op de factuur worden de transportkosten en het BTW-bedrag vermeld. De levering gaat vergezeld van een leveringsbon, waarop tevens de gegevens van de geleverde producten vermeld staan.
 6. De Klant heeft het recht om Andy binnen veertien (14) kalenderdagen, gerekend vanaf de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde (andere dan de vervoerder) het product fysiek in bezit krijgt, ervan op de hoogte te stellen dat de Klant afstand wil doen van het product. de aankoop ervan, zonder enige schadevergoeding te moeten betalen en zonder opgave van reden.
 7. De herroeping is slechts geldig voor zover het product(en) daadwerkelijk wordt/worden geretourneerd binnen veertien (14) werkdagen nadat Klant Andy heeft laten weten af ​​te zien van de aankoop.
 8. Het/de product(en) moet(en) als nieuw, in de originele verpakking en in perfecte staat worden geretourneerd. Alle retourzendingen waarvan de afzender/klant niet kan worden geïdentificeerd, worden geweigerd. Zodra de periode van veertien (14) werkdagen is verstreken, kan Andy het geretourneerde artikel niet langer accepteren en zal het geretourneerde artikel op kosten van de Klant naar de Klant worden teruggestuurd.
 9. Het geretourneerde artikel moet worden verzonden naar het volgende adres: Industrielaan 65, 1070 Anderlecht. De Klant is verantwoordelijk voor het betalen van de retourkosten.
 10. Een terugbetaling zal plaatsvinden binnen veertien (14) dagen nadat Andy op de hoogte is gesteld van het besluit van de Klant om de Overeenkomst te herroepen in overeenstemming met de bepalingen van deze Overeenkomst, op voorwaarde dat aan alle bovengenoemde voorwaarden is voldaan en dat Andy de bevestiging heeft ontvangen product(en) terug, of totdat Klant bewijs heeft geleverd dat hij het(de) product(en) heeft teruggezonden. In geen geval zal het terugbetaalde bedrag groter zijn dan het daadwerkelijk door de Klant betaalde bedrag.
 11. Andy zal geen extra kosten terugbetalen die verband houden met het type levering van het/de product(en) dan het type levering dat de laagste leveringskosten zou hebben veroorzaakt zoals voorgesteld door Andy. Andy stuurt een e-mail op het moment dat zij het geretourneerde artikel heeft ontvangen en op het moment dat Andy haar bank heeft verzocht om terugbetaling.