Privacybeleid

Privacybeleid

Andy's privacyverklaring

In dit Privacy Statement wordt beschreven hoe Andy BV met ondernemingsnummer 1010.377.041 (“wij”) uw gegevens verwerkt in het kader van haar activiteiten.

Wij streven ernaar uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de Europese Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van dergelijke gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming of “AVG”).

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

In het kader van onze activiteiten verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Klantenbeheer (contractuele noodzaak)
 • Identificatiegegevens en contactgegevens (naam, achternaam, e-mailadres, huisadres, telefoonnummer)
 • Financiële gegevens (betalingsgegevens)
 • Consumptiegewoonten

De informatie kan indirect worden verkregen wanneer wij een bezorgservice aanbieden aan een externe leverancier waar u producten heeft besteld.

 • Leveranciersmanagement (contractuele noodzaak)
 • Identificatiegegevens en contactgegevens (naam, achternaam, e-mailadres, huisadres, telefoonnummer)
 • Financiële gegevens (betalingsgegevens)
 • Professionele gegevens (beroep)
 • Strafrechtelijke gegevens (de verwerking van het strafregister van chauffeurs is toegestaan ​​onder de Belgische wet op basis van artikel 596 van de Belgische “Code d'instructie criminelle”)

Wij kunnen indirect persoonsgegevens verkrijgen van uw werkgever of collega’s, wanneer zij ons uw persoonsgegevens verstrekken. Ook verzamelen wij enkele persoonsgegevens via sociale media (bijvoorbeeld LinkedIn).

 • Direct marketing (legitiem belang, dat wil zeggen de vrijheid van ondernemerschap) (legitiem belang voor klanten en toestemming voor betrokkenen die geen klant zijn)
 • Identificatiegegevens en contactgegevens (naam, achternaam, e-mailadres, huisadres, telefoonnummer)
 • Consumptiegewoonten
 • Naleving van onze wettelijke verplichtingen (wettelijke verplichting)
 • Identificatiegegevens (naam, achternaam, e-mailadres, woonadres, telefoonnummer)
 • Financiële gegevens (betalingsgegevens)
 • Bij elke verwerking wordt de rechtsgrond aangegeven.

Indien de rechtsgrond een contractuele noodzaak of een wettelijke verplichting is, dan moeten de persoonsgegevens worden verstrekt om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zonder deze gegevens kunnen wij geen professionele relatie met u aangaan.

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens is beperkt tot:

 • Klantenbeheer: 10 jaar na het einde van de klantrelatie;
 • Leveranciersmanagement: 10 jaar na het einde van de leveranciersrelatie;
 • Direct marketing: 3 jaar na het laatste betekenisvolle contact;
 • Naleving van onze wettelijke verplichtingen: bewaring conform de wettelijke bewaartermijnen.

Aanvullende informatie over de ontvangers van uw persoonlijke gegevens

Wij delen uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden met een beperkt aantal andere derde partijen:

 • Verwerkers die ons diensten verlenen (bezorgers, softwareleveranciers)
 • Nationale en Europese autoriteiten als wij verplicht zijn persoonsgegevens openbaar te maken (wettelijke verplichting)
 • Banken en betalingsdienstaanbieders (om betalingen te doen of te ontvangen)
 • Onze professionele adviseurs, zoals accountants en advocaten (voor zover nodig voor hun bijstand)
 • Uw persoonsgegevens worden doorgaans verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte.

Contaynor kan echter bepaalde persoonlijke gegevens buiten de Europese Unie overdragen om te worden verwerkt door de dienstverleners van Contaynor in derde landen, waaronder de Verenigde Staten. Wanneer Contaynor persoonsgegevens buiten de EU overdraagt ​​naar een land dat door de Europese Commissie niet als adequaat is aangemerkt, zal de overdracht gebaseerd zijn op de (de laatst beschikbare) versie van de standaardcontractbepalingen die door de Europese Commissie zijn aangenomen.

Welke rechten heeft u met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens?

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u de volgende rechten:

 • om toegang te krijgen tot en een kopie te ontvangen van uw gegevens;
 • om uw gegevens te corrigeren als deze onjuist zijn;
 • om bezwaar te maken tegen de verwerking voor direct marketing en om redenen die verband houden met uw specifieke situatie;
 • om uw persoonsgegevens te wissen (“recht om vergeten te worden”) of om de verwerking van uw gegevens te beperken;
 • wanneer de verwerking gebaseerd is op toestemming, om uw toestemming op elk moment in te trekken;
 • op gegevensportabiliteit wanneer de verwerking gebaseerd is op toestemming of contractuele verplichting.

De uitoefening van deze rechten kan onderworpen zijn aan voorwaarden die zijn vastgelegd in de AVG. Als wij redelijke twijfels hebben over uw identiteit, kunnen wij u om aanvullende documenten vragen.

U heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (voor België is dit de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit). Indien u overweegt een klacht in te dienen, verzoeken wij u vriendelijk eerst contact met ons op te nemen om te streven naar een spoedige oplossing van het probleem.

Om deze rechten uit te oefenen, moet u de voorwaarden van de AVG respecteren. Om het u gemakkelijker te maken, kunt u ook contact met ons opnemen op het onderstaande adres. Bij gerede twijfel over uw identiteit behouden wij ons het recht voor om om een ​​identiteitsbewijs te vragen.

Implementatie van beveiligingsmaatregelen

Wij hebben een adequaat systeem voor de bescherming van uw persoonsgegevens geïmplementeerd.

Niettemin kan geen enkel beveiligingssysteem 100% veiligheid garanderen. Wij streven ernaar de veiligheid van ons systeem voortdurend te verbeteren. U speelt ook een belangrijke rol in de beveiliging van uw persoonlijke gegevens door uw accountgegevens vertrouwelijk te houden en de adequate beveiliging ervan te garanderen.

Hoe u contact met ons kunt opnemen

Om uw gegevensbeschermingsrechten uit te oefenen of als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, aarzel dan niet om een ​​e-mail te sturen naar hello@andy.be

Updates

Houd er rekening mee dat wij ons het recht voorbehouden om dit document van tijd tot tijd bij te werken. In dat geval zullen wij u hiervan per e-mail op de hoogte stellen.

Dit document is voor het laatst bijgewerkt in juni 2024.